Przeskocz do treści

Proces ładunkowy styropianu

podrozdział z pracy inżynierskiej

Wykonanie załadunku ładunków objętościowych odbywa się dwoma sposobami: poprzez nasypywanie lub narzucanie ładunku na pojazd. Pierwszy sposób załadunku odnosi się do ładunków transportowanych luzem, które cechują się łatwością rozmieszczenia w przestrzeni ładunkowej.

Układanie odnosi się między innymi do styropianu i innych ładunków sztukowych, luzem lub w opakowaniu. W przypadku załadunku płyt styropianowych nie wykorzystuje się zmechanizowanych urządzeń ładunkowych, załadunek odbywa się ręcznie lub za pomocą prostych beznapędowych urządzeń np. wózek paletowy lub przenośnik rolkowy. Następuje narzucenie ładunku na podłogę pojazdu, a następnie zostaje on ułożony w przestrzeni ładunkowej środka transportującego ładunek.

Rozmieszczenie płyt i bloków styropianowych na środku transportowym

Układanie ma na celu równomierne rozmieszczenie ładunku w przestrzeni ładunkowej pojazdu. Równomierne rozmieszczenie zapewnia większe wykorzystanie przestrzeni ładunkowej środka transportującego.  

Styropian jest ładunkiem podatnym na spiętrzanie, więc paczki styropianowe układane są jedna na drugiej obok siebie na skrzyni pojazdu. Paczkami wypełnia się całą przestrzeń, którą dysponuje zestaw przewozowy. Między rzędami paczek a elementami konstrukcyjnymi nadwozia występuje luz, który umożliwia szybsze i łatwiejsze prace ładunkowe oraz rozładunkowe. Występujący luz jest w granicach od kilku milimetrów do kilku centymetrów. To już zależy od indywidualnych rozmiarów gabarytowych skrzyni ładunkowej.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, konieczne jest prawidłowe rozmieszczenie ładunku w przestrzeni ładunkowej środka transportującego. W trakcie przewozu ładunki podlegają wstrząsom, narażeniom mechanicznym, wywołanym ruchem taboru. Decydującą rolę odgrywa tu prędkość pojazdu oraz stan nawierzchni. Podczas transportu złe rozmieszczenie ładunku może spowodować nagłe i niekontrolowane ruchy pojazdu, co może prowadzić do uszkodzenia przewożonego styropianu.

Rys.13 Sposób rozmieszczania paczek styropianowych w przestrzeni ładunkowej środka transportującego.

Źródło: opracowanie własne

Rys. 14 Sposób układania bloków styropianowych w przestrzeni ładunkowej środka transportującego.

Źródło: opracowanie własne

Reklama

Wykorzystanie i zalety styropianu

podrozdział z pracy inżynierskiej

Styropian znalazł zastosowanie głownie w budownictwie, gdzie jest wykorzystywany jako materiał izolacyjny służący do ocieplania budynków a także w budowie dróg i mostów oraz w przemyśle spożywczym. Badania naukowe udowadniają, że jest on całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt. Dowodem jest dopuszczenie do bezpośredniego kontaktu materiału z produktami spożywczymi (np. opakowania na żywność, tacki, kubki na napoje itp.).

Straty ciepła w budynku nie ocieplonym:

 • 5%      podłoga,
 • 20%    ściany budynku,
 • 20%    okna i otwory,                                 
 • 25%    dach,
 • 30%    wentylacja,

Suma strat = 100%

Rys. 15 Straty ciepła w budynku nie ocieplonym.

Źródło: menos.zam.pl/pdf/miwo_folder_small.pdf

Zastosowanie styropianu powoduje bardzo duże zmniejszenie traconej energii a dzięki temu, znaczne oszczędności zasobów i surowców naturalnych bezpowrotnie wcześniej marnowanych.  

Pojęcie dywersyfikacji

Pojęcie dywersyfikacji oznacza wchodzenie firmy do nowych sektorów gospodarki i przez to rozszerzanie zakresu branżowego działalności[1]. Pojęcie to jest zarezerwowane dla zjawiska branżowego rozszerzenia działalności, nie obejmuje natomiast wchodzenia na nowe geograficzne rynki z tą samą grupą produktów, ani zwiększenia gamy wyrobów w ramach tego samego sektora.

Najprostszym sposobem ocenienia stopnia dywersyfikacji jest zbadanie struktury przychodów według sektorów. Jeżeli większość przychodów pochodzi z wielu sektorów to mamy do czynienia z przedsiębiorstwem zdywersyfikowanym.

Dążenie przedsiębiorstw do dywersyfikowania swojej działalności jest oparte na oczekiwaniu dużych korzyści związanych z tym procesem. Istnieją trzy ważne powody, dla których firmy decydują się na dywersyfikację:

 1. Zmniejszenie ryzyka działalności gospodarczej poprzez jego rozproszenie
 2. Dywersyfikowanie działalności pozwala uzyska efekt synergiczny działania
 3. Dywersyfikacja działalności pozwala firmie na uniknięcie negatywnych skutków starzenia się sektora, w którym działała dotychczas.

Konieczne jest również uświadomienie sobie przez firmy decydujące się na dywersyfikację wszystkich jej dylematów, a w szczególności związanych z jednolitym rynkiem Unii Europejskiej. Przede wszystkim decydując się na dywersyfikację rezygnujemy z korzyści koncentracji środków w jednym sektorze.

Jest udowodnione, że firmy działające na wielką skalę w jednym sektorze korzystają z tzw. efektu uczenia się i osiągają mistrzostwo technologiczne i koszt jednostkowy na bezkonkurencyjnym poziomie. Dywersyfikacja może również prowadzić do rozproszenia wysiłku inwestycyjnego i niedoinwestowania wszystkich dziedzin działalności. Innym niebezpieczeństwem jest struktura organizacyjna firmy, dostosowana do specyfiki branżowej i terytorialnej firmy oraz opracowanie racjonalnych procedur organizacyjnych. Niespełnienie, któregoś z w/w warunków może doprowadzić do błędnego ustalenia zakresu i rodzaju dywersyfikacji lub nieefektywnego zarządzania zdywersyfikowaną firmą.

Punktem wyjścia do podjęcia decyzji o dywersyfikowaniu firmy powinna być ocena jej ogólnej pozycji strategicznej i perspektyw rozwojowych. Wymaga to zbadania i analizy, nie tylko mocnych i słabych stron firmy, trendów w makrootoczeniu, ale także aktualnej i przyszłej atrakcyjności asortymentu, szczególnie na rynkach Unii Europejskiej (tabela 8). W zależności od pozycji strategicznej firmy dywersyfikacja może spełniać różne zadania i w różny sposób przyczyniać się do rozwoju, czy przetrwania firmy.

Tabela 8. Strategie dywersyfikacji asortymentu na rynku Unii Europejskiej

Pozycja na

Rynku krajowym

Szerokość asortymentu
Duża Mała
Silna

 

 

 

 

Działanie w wielu krajach UE z szerokim asortymentem Działanie w wielu krajach UE z koncentracją na wybranych grupach produktów
Słaba Działania w skali lokalnej z szerokim asortymentem Działanie w skali lokalnej z wąskim asortymentem.

Źródło: A. Sznajder,…, op. cit., s. 131.

Ciech należy do grupy przedsiębiorstw, które mają zróżnicowany asortyment i działają na wielu rynkach. W warunkach coraz większej konkurencji w UE, trudno będzie taką pozycję utrzymać.


[1] M. Romanowska, …, op. cit., s. 48.

Podsumowanie pracy magisterskiej

Przeprowadzonej analizy opakowań mleka fermentowanego wynika, że zgodność informacji z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. > Nr 220 > poz. 1856) jest prawie bez zastrzeżeń. Stwierdzono jedynie braki co do wymagań umieszczenia na opakowaniu producenta A i B.  informacji o kraju, w którym produkt został wyprodukowany. Wszystkie pozostałe wymogi były zgodne i nie budzą zastrzeżeń a oprócz nich poprzez uzupełnienie szatą graficzną  opakowania stają się na tyle atrakcyjne, że zwracają na siebie uwagę klienta i wywołują w nim uczucie chęci zakupu.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że zarówno wśród kobiet i mężczyzn jogurt jest napojem fermentowanym, którego spożywa ponad połowa respondentów, średnio 64%.

Według kobiet producenci powinni postarać się o umieszczenie daty ważności w sposób bardziej dbały, gdyż ponad połowie w jej odczytaniu sprawia trudność. Co czwarty mężczyzna uważa natomiast że treść informacyjna zawarta na opakowaniu przedstawiona jest w sposób prawidłowy i nie wymaga modyfikacji.

Zaufanie konsumentów w dużym stopniu zależy od informacji dostarczanych mu za pomocą opakowania, dlatego ważne jest, aby były one wszechstronne, jasno sprecyzowane

i czytelne (Staniewska, 2006). Z przeprowadzonych przez Europejską Organizację Konsumencką (BUEC) badań na temat rozumienia i odbioru przez konsumentów zasad znakowania żywności wynika, że Polacy kupując żywność zwracają uwagę najczęściej na cenę -88%, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia -87%, zawartość netto -70%, markę produktu -64%. Zdaniem 67% ankietowanych sposób prezentacji wykazu składników powinien być ulepszony. Zmiany powinny dotyczyć m.in.  powiększenia czcionki –65%, poprawienia przejrzystości -38%, umieszczenia w bardziej widocznym miejscu -30% (Wierzejska, 2006). Odpowiedzi podawane przez ankietowanych mogą stanowić niejako wskazówkę dla producentów, na co klient w momencie oglądania opakowania zwraca swoją uwagę. W związku z tym producenci oprócz podstawowych standardów prawnych wymaganych przez państwo, aby polepszyć formę przedstawianych na opakowaniu informacji, powinni kierować się także sugestiami nabywców ich produktów. Wybiegając w przyszłość, aby lepiej umożliwić konsumentowi wybór z półki sklepowej produktu o najwyższej jakości, producenci powinni umieszczać oprócz daty przydatności do spożycia datę produkcji produktu, gdyż pozwoli to kupującemu na wybór produktu o zawartej w nim mikroflorze najwyższej jakości.

Nie należy lekceważyć przeprowadzania ankiety wśród konsumentów gdyż właśnie za jej pośrednictwem producent jest w stanie określić preferencje i kontrolować zmiany myślenia, jakie zachodzą w ich umysłach.

Znaczenie opinii konsumentów w kształtowaniu popytu na wyroby mleczarskie jest niezaprzeczalne, dlatego tez należy zgodzić się ze stwierdzeniem J. Kondratowicz-Pozorskiej, że:,, potrzebne jest nowe spojrzenie na to, jak przyciągnąć nowych nabywców, utrzymać dotychczasowych, a samemu przetrwać na rynku” (Góralczyk, 2006).

Średnio 72,9% ankietowanych wybiera produkty znanych firm oznacza to, że niejako oczekują oni, że zakupiony przez nich produkt, będzie charakteryzował się dość dobra jakością –marką. Natomiast atrakcyjność opakowania wpływa na ocenę postrzeganej jakości produktu i marki. Konsumenci przenoszą wrażenie, jakie wywarło opakowanie na produkt. Jeśli produkt oceniony jest bardzo korzystnie ze względu na jakość również jego opakowanie otrzyma najwyższe noty. Taką zależność np. na rynku serów obserwuje się w odniesieniu do serów topionych, pleśniowych, serków homogenizowanych, twarożkowych i do smarowania, a także do serów podpuszczkowych (Świątkowska i in., 2006)

Omówienie wyników przeprowadzonych za pomocą ankiety

Badanie przeprowadzono wśród mieszkańców miasta Chojna. Przepytano 100 osób wśród których 58% stanowią kobiety (do 21 lat-5.1%, 21-30 lat -29.4%, 31-39 lat – 22.4%, 40-59 lat -32.7%, 59-65 lat -10.3%) a 42% mężczyźni (do 21 lat -7.1%, 21-30 lat – 28.6%, 31-39 lat -31%, 40-59 lat -33.3%).

Wśród kobiet największym powodzeniem cieszy  się  jogurt,  który  spożywa aż 67.2%, . natomiast w grupie mężczyzn spożycie tego napoju zadeklarowało 61.9%. Konsumpcja kefiru jest znacznie mniejsza-zaledwie 12% kobiet i 7.1% mężczyzn pije regularnie kefir. Zaś kefir oraz jogurt spożywa 20,7% kobiet i 26.2% mężczyzn. Wśród mężczyzn 4.7% nie spożywa ani jogurtu ani kefiru.

Rys. 1. Spożycie mleka fermentowanego przez kobiety

Rys. 2. Spożycie mleka fermentowanego przez mężczyzn

Kobiety (48.2%)  wykazały większą świadomość (32.5%) dobrego wpływu mlecznych napojów fermentowanych na organizm człowieka w stosunku do mężczyzn. Natomiast mężczyźni wykazali większe spożycie z czystej chęci (67.5%) w stosunku do kobiet (51.7%).

Rys.3.Przyczyny spożywania mleka fermentowanego.

Na pytanie: Jakie informacje wg Pani powinny być zawarte na opakowaniu najczęściej podawano: data  ważności -51.7%,  skład – 48.2%,  konserwanty – 22.4%,  kalorie 10.3%, cena-3.4%, zawartość cukru i tłuszczu-1.7%, kalorie i wartość odżywcza w całym opakowaniu a nie w 100g – 1.7%, 17,2% kobiet nie miało zdania.

Mężczyźni natomiast odpowiadali następująco:  skład-45%,  data ważności-35%,  kalorie-20%,  data produkcji-5%, wartość odżywcza i nazwa producenta – 2.5%, 15% mężczyzn nie miało zdania.

Rys 4. Informacje jakie według ankietowanych powinny być zawarte na opakowaniu.

Mężczyźni(75%) podobnie jak kobiety(70.6%) najczęściej wybierają małe opakowania do 200g. 35% mężczyzn i 58.6% kobiet uznało że na opakowaniu powinna być lepiej widoczna data ważności. 25.8% kobiet i 12.5%mężczyzn sprawia trudność w odczytaniu zawartych na opakowaniu informacji przez co poprawie powinien ulec nadruk,  15.5%  kobiet i 30% mężczyzn uznało ze modyfikacjom należy poddać zarówno datę ważności jak i nadruk natomiast co ciekawe 22.5% mężczyzn  uznało, że zawarta na opakowaniu treść informacyjna jest dobra i nie wymaga modyfikacji.

Rys. 5. Czynniki, które według ankietowanych powinny ulec zmianie.

75.8% kobiet i 70% mężczyzn wybiera produkty znanych firm. Kupując jogurt lub kefir 44.8% kobiet sugeruje się ceną, marką -34.4%, ceną oraz marką 13.8% a 6.9% kobiet nie zwraca na nic uwagi- wybiera produkty pierwsze z brzegu. 30% mężczyzn wybiera produkty pierwsze z brzegu.40% sugeruje się ceną a 20% marką,10% stanowią respondenci którzy przy wyborze kierują się ceną i marką.

Rys. 6. Czynniki, którymi konsumenci kierują się przy zakupie jogurtu/kefiru.

Źródło: Opracowanie własne

Metodologia badań własnych

Cel badań

Celem badań było sprawdzenie zgodności informacji podanych na opakowaniach mleka fermentowanego ( jogurtów i kefirów) z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. > Nr 220 > poz. 1856). Dodatkowo podjęto się oceny stopnia świadomości konsumentów na temat informacji jakie powinny być umieszczane na opakowaniach tego typu produktów.

Materiały i metody badań

Materiał badań

Przedmiotem badań były opakowania mleka fermentowanego (kefir i jogurt) o różnej gramaturze (150g, 175g, 200g, 350g, 400g) zakupionego w handlu detalicznym na terenie Chojny. Próby badawcze pochodziły od trzech różnych. Producentów (A,B,C). Łącznie ocenie poprawności podanych informacji poddano 60 opakowań (30 opakowań po kefirze i 30 opakowań po jogurcie).

Metody badań

Pierwsza część badań polegała na sprawdzeniu zgodności informacji zawartych na opakowaniach jogurtów i kefirów z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. > Nr 220 > poz. 1856).

Rozporządzenie to reguluje szczegółowy zakres i sposób znakowania środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych, przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta, oraz zakres informacji podawanych na opakowaniach.

Zgadnie z nim na opakowaniach powinno umieszczać się:

 • nazwę produktu
 • datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia
 • informacje dotyczące składników występujących w środku spożywczym
 • dane producenta lub dane jednostki wprowadzającej środek spożywczy do obrotu w kraju
 • kraj, w którym wyprodukowano lub przetworzono środek spożywczy
 • zawartość netto
 • warunki przechowywania
 • oznaczenie partii produkcyjnej.

Kolejnym etapem badań było przeprowadzenie ankiety wśród 100 losowo wybranych osób. Ankieta zawierała 11 pytań i przeprowadzana była przeważnie w miejscach publicznych jak: sklep czy w miejscach pracy. Skonstruowana więc musiała być tak, by respondent podczas udzielania odpowiedzi nie odczuł trudności i nachalności zadawanych pytań a co za tym idzie niechęci w udzielaniu na nie odpowiedzi. Natomiast celem tych krótkich i konkretnie sprecyzowanych pytań było faktyczne urzeczywistnienie stosunku konsumenta do jogurtu/kefiru oraz jak kształtuje się jego świadomość, co do informacji, które powinny być zawarte na opakowaniu. Ankieta zawierała zarówno pytania testowe, w których ankieter wybierał jedną lub więcej odpowiednich dla niego odpowiedzi oraz jedno pytanie otwarte, w którym określić musiał, jakie według niego informacje powinny być zawarte na opakowaniu. Pomimo, że krótka forma ankiety nie zajmowała respondentowi więcej czasu niż 2-3 minuty, pytanie to sprawiało najwięcej trudności a często było tak, że ankieter powracał do niego dopiero po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania. Ankietowani po określeniu płci, wieku, wielkości gospodarstwa domowego wskazywali, który napój (jogurt, kefir), dlaczego oraz jak często spożywają. Następnie pytano o wielkość nabywanych opakowań, o znajomość informacji, które powinny być na nich zawarte oraz o modyfikacje, jakim według ankietowanych powinny ulec dane umieszczane na opakowaniach. Respondenci precyzowali także, czym sugerują się podczas wyboru konkretnego produktu oraz czy kupowane przez nich kefiry lub jogurty są wyrobami znanych o ogólnopolskim zasięgu firm czy regionalnych zakładów mleczarskich.

Załącznik. Ankieta, według której przeprowadzono wywiad

Proszę podać płeć:

 • Kobieta
 • Mężczyzna

W jakim jest Pan/Pani wieku:

 • do 21 lat
 • 21-30
 • 31-39
 • 40-59
 • 59-65

Jak duże jest Pana/Pani gospodarstwo domowe:

 • 1 osoba
 • 2 osoby
 • 3 osoby
 • 4 osoby
 • powyżej 4 osób

Który z wymienionych napojów fermentowanych kupuje Pan/Pani najczęściej:

 • jogurt
 • kefir
 • jogurt i kefir
 • nie kupuje ani jogurtu ani kefiru

Jak często kupuje Pan/Pani:

Jogurt

a) raz w miesiącu

b) raz w tygodniu

c) kilka razy w tygodniu – ile razy…….

Kefir

a) raz w miesiącu

b) raz w tygodniu

c) kilka razy w tygodniu – ile razy…….

Dlaczego Kupuje Pan/Pani, kefir / jogurt:

 • bo lubię
 • bo znam jego walory lecznicze i ze względów zdrowotnych
 • bo nie lubię ale jestem zmuszony ze względów zdrowotnych

Jakie według Pana/Pani informacje powinny być zawarte na opakowaniu. Proszę wymienić?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy kupowane przez Pana/Panią, jogurt / kefir najczęściej to:

 • pojedyncze małe opakowania do 150g
 • pojedyncze duże opakowania do 400g

Co chciałby Pan/Pani zmienić na opakowaniu?

 • nadruk powinien być większy by lepiej można było przeczytać zawarte na opakowaniu informacje.
 • data ważności powinna być lepiej widoczna

 Czy kupuje Pan/Pani, jogurt / kefir:

 • znanych rozreklamowanych firm
 • czy wyroby regionalnych zakładów mleczarskich

 Kupując jogurt / kefir sugeruje się Pan/Pani:

 • ceną
 • marką
 • nie zwracam na to uwagi, kupuje produkty „ pierwsze z brzegu”

Produkt, a programowanie i organizowanie działań handlowych

Marketing obejmuje sferę badań oraz instrumentów i działań uruchamianych i wykorzystywanych w kształtowaniu zjawisk rynkowych. Obie te sfery składają się z kilku elementów. Jednym z nich są instrumenty i działania związane z produktem. W procesie programowania i organizowania działań handlowych na rynku nie występują one samoistnie, lecz w połączeniu z innymi instrumentami marketingowymi wykorzystywanymi do aktywnego oddziaływania na rynek.

Kształtowanie funkcji produktu jest prowadzonym przez wiele pod-miotów. W procesie tym uczestniczą zakłady produkcyjne, które koncentrują uwagę na funkcjonalności i wydajności produktu oraz projektanci zajmujący się dostosowaniem produktu do wymogów klienta. Proces kształtowania produktu i jego właściwości powinien być skoordynowany gdyż musi nastąpić połączenie rynkowych i techniczno – technologicznych aspektów produktu. Ciech pełni w tym przypadku rolę informatora producenta. Informuje o wymogach i o rynkowych aspektach wymogów co do produktu. Koordynacji w tym procesie dokonuje z reguły Ciech poprzez swoich handlowców.

Produkt ma podstawowe znaczenie wśród elementów marketingu. Ani niska cena, ani duże wydatki na dystrybucję lub promocję nie są w stanie rekompensować struktury właściwości produktu, który nie odpowiada potrzebom klientów. Klient nie nabywa produktu zbędnego tylko dlatego, że jest tani lub sposób oferowania jest dogodny. Produkt staje się ważniejszym elementem marketingu im większego znaczenia nabywa jakościowa konkurencja na rynku.

Formułując właściwości produktu należy dążyć przede wszystkim do tego, by dostosować je do potrzeb konsumenta, a nie np.: do tego by stworzyć możliwości wykorzystania skutecznych środków reklamowych. Jeżeli funkcje podstawowe i dodatkowe produktu, wyposażenie oraz cena odpowiadają wymogą konsumentów, to usługi handlowe związane z produktem mogą przełamać istniejące opory popytu.

Zapewnienie sprawnej sprzedaży produktu wymaga dokonania wyboru właściwych kanałów dystrybucji (gwarantujących sprawny przepływ do klienta). Jeżeli więc nawet właściwości produktu odpowiadają potrzebom klienta to programowanie i organizowanie procesu sprzedaży, za które Ciech bierze odpowiedzialność musi być oparte na wykorzystaniu odpowiednich instrumentów związanych z dystrybucją tego produktu. Dostosowanie właściwości produktu do potrzeb odbiorcy i klienta nie oznacza również, że można eliminować działalność informacyjną o produkcie a także udział Ciech jako pośrednika w jego sprzedaży. W przypadku zaniechania tego typu działalności wielkość sprzedaży mogłaby się stać funkcją przypadkowych kontaktów konsumenta z produktem.

Rozszerzenie lub ograniczenie programu działalności marketingowej przez zależy przede wszystkim od celu działania, jego sytuacji wewnętrznej (stanu zasobów ) i sytuacji rynkowej.

Dzięki nabyciu akcji / udziałów w szeregu spółkach krajowych działających w przemyśle chemicznym w sferze produkcyjnej, zakres działalności Ciech uległ znacznemu rozszerzeniu. Dotychczasowa działalność w sferze czysto handlowej uzupełniona została o działalność w sferze produkcyjnej, której prowadzenie umożliwiło nabycie przez Ciech większościowych pakietów akcji i działów spółek z polskiego sektora chemicznego i tak np.: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Sp. z o.o. są jednym z większych producentów nawozów sztucznych w Polsce. Produkują nawozy fosforowe, kwas siarkowy oraz świadczą usługi przeładunkowe, spedycyjne i magazynowe. Podstawowe, wytwarzane przez Zakłady nawozy to agrofoska i amofoska. Mimo konkurencji na rynku krajowym Zakłady mają zabezpieczony stały poziom zbytu swoich produktów. Agrofoska jest również przedmiotem eksportu poprzez Grupę Ciech Agro – Siarka. Innym przykładem działalności produkcyjnej są Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda Mątwy” S.A. Produkują one sodę kalcynowaną ciężką i lekką, sodę oczyszczoną, kredę strąconą i chlorek wapniowy. Zakłady te dostarczają swoje produkty poprzez Ciech, krajowym i zagranicznym odbiorcom. Dzięki odpowiedniej organizacji handlowej w marcu 1996 r., IZCh „Soda Mątwy” S.A. uzyskały certyfikat jakości DIN EN ISO 9002. Obecnie całość produkcji Spółki jest wytwarzana zgodnie z systemem ISO 9002, a jakość produktów spełnia najwyższe wymagania jakościowe.

15 listopada 1997r. Ciech również uzyskał certyfikat ISO 9002 nr 75565, na system zarządzania działalnością handlową na rynku krajowym i za granicą, w zakresie chemikalii, farmaceutyków, surowców chemicznych i produktów pokrewnych. Certyfikat jest ważny przez okres 3 lat od daty wystawienia. W okresie tym firma certyfikacyjna KEMA REGISTERED QUALITY POLSKA będzie weryfikować stan systemu zapewnienia jakości, przeprowadzając co pół roku tzw. audyty nadzoru.

Przeprowadzenie auditu certyfikacyjnego zakończyło kilkuletni proces opracowywania i wdrażania systemu zapewnienia jakości. W okresie tym nastąpiło szczegółowe udokumentowanie aktualnego przebiegu realizowanych procesów, co pozwoliło na uporządkowanie i udoskonalenie struktury organizacyjno – funkcjonalnej firmy. Jako podstawę zakresu systemu zapewnienia jakości przyjęto przesłanie polityki jakości: „Naczelnym dążeniem Ciech jest zapewnienie klientom krajowym i zagranicznym terminowych, kompleksowych i atrakcyjnych cenowo usług w zakresie obrotu towarowego i produkcji surowców oraz towarów chemicznych o wysokiej wartości użytkowej. „[1] Otrzymany certyfikat dotyczy działalności handlowej prowadzonej przez Ciech W dalszej kolejności przewiduje się rozszerzenie zakresu systemu zapewnienia jakości na działalność produkcyjną, inwestycyjną, operacje finansowe i świadczenie usług.

Certyfikat ten jest powszechnie uznawanym świadectwem zgodności systemu jakości firmy z odpowiednią normą. Certyfikat potwierdza zdolność jakościową przedsiębiorstwa. Korzyści wynikające z posiadania tego certyfikatu dla Ciech są następujące:

 • Wzrost prestiżu i popularności Ciech,
 • Zwiększenie szans na coraz trudniejszym rynku,
 • Udogodnienia ubezpieczeniowe,
 • Pewność, że system zarządzania w Ciech jest ukierunkowany na jakość i promuje ją.

[1] Materiały wewnętrzne firmy Ciech S.A.

Wytyczne FAO/WHO odnośnie etykiety opakowania

Zgodnie z wytycznymi FAO/WHO na etykiecie opakowania powinny być umieszczone następujące informacje:

– rodzaj, gatunek i przeznaczenie szczepu, (przy czym wskazane przeznaczenie szczepu nie powinno wprowadzać w błąd konsumentów odnośnie funkcjonalności szczepu)

– minimalna liczba żywych komórek każdego szczepu probiotycznego obecnego w produkcie (pod koniec okresu przydatności produktu do spożycia),

– sugerowana wielkość spożycia musi dostarczać efektywną dawkę probiotyku w odniesieniu do twierdzenia zdrowotnego,

– twierdzenia zdrowotne,

– właściwe warunki przechowywania produktu,

– kontakt z producentem w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących produktu  (Moneta, 2006).

Zamieszczenie na opakowaniu informacji o wartości odżywczej produktu, dokonywane jest z myślą o konsumencie, dlatego powinno być one łatwe i proste do zrozumienia. Dostarczenie konsumentowi tej informacji może pomóc mu w dokonywaniu świadomych wyborów (Nitecka i in.,2006). W wielu przypadkach dopiero w momencie spożywania konsument dokładnie ogląda opakowanie i czyta zamieszczone na nim informacje. W tedy uświadamia sobie, co spożył i czy ma to korzystny czy negatywny wpływ na jego zdrowie.

Wymagania legislacyjne dotyczące znakowania żywności nakazują prezentowanie informacji w sposób czytelny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd. Ustalono zasadę zamieszczania informacji obowiązkowych na opakowaniu, zgodnie, z którą, informacja ta powinna być wyraźnie widoczna i nie przysłoniętą przez inne pisane bądź przedstawiane graficzne informacje. Podstawowe informacje jak nazwa produktu, wyznacznik trwałości, warunki przechowywania, zawartość netto, powinny znajdować się w tym samym polu widzenia. Najczęściej jednak sprawdzaną informacją przez konsumentów jest termin przydatności do spożycia, zatem o czytelność tej informacji szczególnie powinien zatroszczyć się producent.. Sugeruje się, aby opis daty znajdował się na jasnym kontrastowym tle. Wielkość druku powinna być możliwie jak największa. Ponadto tam, gdzie występuje kod kreskowy zaleca się oddzielenie tych dwóch elementów.

(Staniewska i in.,2006)

Według PN-A-86061:2002 zawartość tłuszczu podana na opakowaniu może być wyrażona jako ułamek masowy lub objętościowy wyrażony w procentach, lub jako 0% (m/m) w przypadku, gdy mleczny napój fermentowany został wyprodukowany z mleka odtłuszczonego o zawartości tłuszczu nie większej niż 0,05 % (m/m). Jeśli do napoju została dodana dodatkowa mikroflora powinno być dodane określenie ,,z dodatkową mikroflorą” lub wymieniona dodatkowa nazwa drobnoustrojów. Mleczne napoje fermentowane powinno oznaczać się terminem przydatności do spożycia i przechowywać w klimatyzowanych pomieszczeniach lub urządzeniach chłodniczych, czystych, chroniących produkt przed światłem, obcymi zapachami oraz innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi w temperaturze od 0-80C przez cały okres przechowywania i transportu. Na produkcie, do którego został dodany środek słodzący powinno umieścić się określenie „słodzone…”. Nazwa produktu o zwiększonej zawartości suchej masy tj. zawierającego nie mniej niż 5,6% ( m/m) białka, powinna obejmować również określenie „o zwiększonej zawartości suchej masy”. Brak informacji o nazwie zwierzęcia, z którego produkt został wyprodukowany oznacza, że jest to produkt z mleka krowiego (PN-A-86061:2002).

Alergia na mleko krowie (a raczej na jego białka tj. beta laktoglobulinę i alfa laktoglobulinę) oraz jego przetwory, jest jedną z pierwszych pojawiających się u małych dzieci. Jogurt i kefir są tymi produktami, u których także występują eliminowane białka. Czytając uważnie etykietę należy wykluczyć te produkty, które w swoim składzie zawierają mleko, mleko w proszku, serwatkę, białka mleka krowiego

(Jakubik, 2006). Jednakże na opakowaniach przeważnie brak jest jakichkolwiek informacji dotyczących składników wywołujących alergię a konsument poszukując tej informacji najczęściej odkłada produkt i nie decyduje się na jego kupno.

Projektanci opakowań prognozują, iż zestaw przedstawianych konsumentom informacji będzie coraz bogatszy a jego forma coraz bardziej atrakcyjna. Ich zdaniem w niedalekiej przyszłości klient po posłużeniu się przyłączonym do sklepowego terminalu komputerowego czytnikiem kodów kreskowych i odczytaniu kodu zamieszczonego na opakowaniu, będzie mógł zapoznać się z wszelkimi danymi dotyczącymi tego produktu oraz obejrzeć filmy prezentujące możliwość zastosowania go do innych potraw(Ratajczak, 1998). Możliwe stanie się także sprawdzenie jakości oraz świeżości produktu bezpośrednio przy półce sklepowej. Rozwiązaniem problemu świeżości i faktycznej aktywności bakterii może być rozwiązanie opatentowane przez francuską firmę CRYOLOG i być może już niedługo znajdzie zastosowanie do wszystkich produktów żywnościowych w tym przetworów mlecznych. Firma ta opracowała unikalną technikę określania świeżości produktów TRACEO. Jest to samo przylepna etykieta składająca się z żelu i mikroorganizmów spożywczych, która staje się nie przejrzysta z chwilą, gdy produkt traci przydatność do spożycia (Wierzejska, 2006).

W tradycyjnym ujęciu zadanie opakowania polega na przechowywaniu i ochronie produktu w drodze z fabryki do sklepu, a później do gospodarstwa domowego, przyciągnięciu uwagi klienta w punkcie sprzedaży, odróżnieniu marki od innych produktów, zasygnalizowaniu nabywcy jej jakości i użyteczności. Jednakże producenci oprócz zapewnienia funkcjonalności opakowania wykazują coraz większą dbałość o poprawne i umiejętne przedstawienie informacji, które mogą zaważyć o kupnie tego a nie innego produktu. Opakowania mlecznych napojów fermentowanych, do których należą jogurt i kefir w dużej mierze muszą sprostać wymaganiom stawianym producentom przez regulacje prawne oraz wymaganiom i upodobaniom konsumentów ( Sawicki, 2004).

Postępy technologii w opakowalnictwie i wzornictwie stwarzają dogodne warunki dla producentów, którzy prześcigają się w coraz to nowych pomysłach wprowadzając nowe opakowania, czyniąc tym samym polski rynek mlecznych napojów fermentowanych bardziej atrakcyjnym.