Skip to content

Formy handlu detalicznego

praca magisterska

Formy handlu detalicznego są bardzo zróżnicowane. Można jednak ogólnie podzielić je na dwie grupy:

Handel sklepowy – obejmuje bardzo zróżnicowane formy handlu. Kolejno wymienić należy: domy handlowe (towarowe) to obiekty o bardzo dużej powierzchni, zajmujące się sprzedażą produktów zróżnicowanych pod względem asortymentu lecz raczej nieżywnościowych (głownie odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego, meble, artykuły sportowe oraz związane z wypoczynkiem). Istnieją także specjalistyczne domy handlowe, których asortyment ogranicza się na przykład do odzieży, obuwia i kosmetyków. Konkurencją dla nich stają się, rozwijające prężnie od kilku lat, domy dyskontowe: asortyment obejmuje produkty żywnościowe i nieżywnościowe; sprzedają artykuły dobrych ogólnokrajowych marek po niższych cenach za to w większych ilościach, nie preferują sezonowych obniżek, za to oferują spore rabaty. Inwestują w reklamę swoich towarów (telewizyjną, radiową i prasową), co umożliwia im stosowanie promocji. Kolejną formą sprzedaży sklepowej są supermarkety i hipermarkety. Supermarkety nastawione są przede wszystkim na zaspokajanie codziennych potrzeb swoich klientów; zaopatrzenie obejmuje artykuły spożywcze i chemiczne. Spotkać tam można konkurencyjne ceny, niskie marże oraz szereg promocji. Ponieważ formy handlu detalicznego stają się coraz bardziej podzielone, supermarkety rozszerzają asortyment, głównie na artykuły nieżywnościowe. W ostatnich latach pojawiły się tzw. marki firmowe (np. w dziedzinie kosmetyków: Rossman), które powstały dzięki zwiększonym budżetom na promocję; stan taki umożliwił podniesienie marży oraz większą niezależność od dostawcy.

Hipermarkety są największymi sklepami (ich powierzchnia sprzedaży może sięgać do 22 tysięcy metrów kwadratowych). Asortymentem hipermarket jest znacznie bogatszy niż supermarket (meble, narzędzia, artykuły papiernicze, książki, odzież itp.). Pod względem zasad sprzedaży jest wypadkową zasad obowiązujących w supermarketach, sklepach dyskontowych, i hurtowniach. Obsługa klienta w hipermarkecie jest minimalna, za to większość towarów wystawiana jest na zewnątrz; ponadto klienci, którzy na własny koszt transportują np. meble, mają spore zniżki.

Do omawianego typu pozasklepowej formy sprzedaży zaliczamy również sklepy z artykułami codziennego użytku (małe, osiedlowe sklepy), sprzedają głównie żywność, otwarte są zwykle siedem dni w tygodniu. Klienci takich sklepików dokupują zazwyczaj drobne produkty, zaopatrując się raczej w super- lub hipermarketach, co powoduje, że ceny tam są dość wysokie. Istnieją także tzw. sklepy uniwersalne, które porównać można do supermarketu, z tym, że posiadają one bogate zaopatrzenie farmaceutyczne. Sklepy OFF-PRICE natomiast są, w pewnym sensie, substytutem sklepów dyskontowych („przesuwających się w górę rynku”). Zakupują produkty po cenie niższej niż hurtowa, stosują niskie marże, mają zmienny asortyment gdyż ich towary to zazwyczaj końcówki serii, produkty „uszkodzone”, które zostały odrzucone przez normy obowiązujące w danej firmie. Występują trzy rodzaje sklepów off-price: fabryczne, usytuowane przy fabrykach i będące ich własnością, sprzedające towar z nadwyżek lub niepełnowartościowy. Niezależne – ich właścicielami są pojedyncze podmioty gospodarcze bądź też stanowią część firm handlowych. Magazyny z kartami członkowskimi – są to miejsca oferujące ograniczoną ilość towarów (np. artykuły żywnościowe, odzieżowe) za to po bardzo przystępnych cenach. Korzystają z tego klienci supermarketów. Posiadacze kart, czyli tzw. stali członkowie (wpłacający roczną składkę) mają w tego rodzaju sklepach bardzo duże zniżki. Jednak obsługa w takim magazynie jest raczej ograniczona: klienci sami dostarczają zakupiony towar do domu, muszą też sami przenosić zakupione, czasem ciężkie, towary.

Handel pozasklepowy – detaliczna sprzedaż niesklepowa to, przede wszystkim, sprzedaż bezpośrednia. Ten typ sprzedaży pojawił się na świecie już wiele wieków temu, a pionierami stali się tak zwani domokrążcy. Systemy sprzedaży bezpośredniej to: od drzwi do drzwi lub organizowanie spotkań w domu w celu sprzedaży określonych produktów. Na rynku kosmetycznym najprężniej działającą w tym systemie firmą jest firma AVON, która dzięki wytyczeniu konkretnych celów oraz koncepcji „(…) przyjaciółki pani domu i konsultantki do spraw urody (…)[1] zjednała sobie rzesze klientek. W Polsce natomiast rozwój sprzedaży bezpośredniej obserwujemy po roku 1989, gdzie obok rozwijającego się już wcześniej handlu bazarowego, targowiska, sprzedaży obwoźnej i obnośnej, pojawiać się zaczął marketing bezpośredni, którego formami stały się zakupy elektroniczne czy telemarketing. „Sprzedaż bezpośrednia jest dość kosztowna (osoba sprzedająca otrzymuje 20-50% prowizji), gdyż obejmuje koszty zatrudnienia, motywacji, przygotowania i skoordynowania działań osób sprzedających. Wspomnieć również należy o automatach do sprzedaży. Ich asortyment jest dość ograniczony (papierosy, słodycze, napoje), a ceny wysokie; dzieje się tak z uwagi na koszty związane z koniecznością częstego ich uzupełniania, podczas gdy rozlokowane są one na dużym obszarze.

Agenci

Pośrednictwo agencyjne jest jedną z szybko rozwijających się form uczestnictwa w kanałach dystrybucji. Agent jest osobą fizyczna lub prawną zobowiązana umową do negocjowania warunków kupna-sprzedazy określonych produktów lub do zawierania transakcji w czyimś imieniu i na cudzy rachunek. W kanałach dystrybucji agenci występują jako niezależni pośrednicy handlowi między producentami a instytucjonalnymi nabywcami ich produktów (hurtownikami, detalistami, producentami) oraz między hurtownikami detalistami.[2] Ich cechą charakterystyczną jest to, że nie przejmują tytułu własności towarów jakim dysponują, czego konsekwencją jest nie ponoszenie ryzyka. Ponieważ ich zasadniczą funkcją jest ułatwianie transakcji zakupu i sprzedaży, zawierają umowy, z których mogą otrzymać prowizję. Agenci są reprezentantami kupującego lub sprzedającego.

Typy agentów:

 1. agenci producentów: są reprezentantami kilku producentów, z którymi podpisują umowy zawierające wytyczne odnośnie polityki cen, procedur zamawiania i dostarczania towarów, wysokości prowizji, gwarancji. Posiadają bardzo dobrą znajomość asortymentu, który sprzedają, mają szerokie kontakty. Bardzo często tworzą własne firmy, w których zatrudniają sprzedawców. Z ich usługo korzystają zarówno małe zakłady i fabryki, jak i wielkie przedsiębiorstwa, które chcą zdobyć rynek, ale nie mogą pozwolić sobie na zatrudnienie pracownika na pełnym etacie. Pracują przede wszystkim w takich branżach jak artykuły elektryczne, meble, odzież.
 2. agenci do spraw sprzedaży: posiadają dość szerokie uprawnienia, przejmują, bowiem prawo sprzedaży wszelkich wyrobów producenta, łącznie z możliwością kształtowania cen oraz warunków sprzedaży. Producenci, którzy zatrudniają agentów ds. sprzedaży zazwyczaj nie są zainteresowani działalnością handlową.
 3. agenci do spraw zakupu: reprezentują stronę nabywców, za których dokonują zakupów (łącznie z jego magazynowaniem i transportem).
 4. handlowcy prowizyjni: w przeciwieństwie do agentów ds. sprzedaży nie są zatrudniani na dłuższy okres. Ich rola polega na fizycznym przejmowaniu produktów i negocjowaniu warunków sprzedaży, której pobierają określoną prowizję.

[1] Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994, s. 517.

[2] A. Czubała, Dystrybucja produktów, op.cit., s.58

Reklamy

Kanały dystrybucji i ich rodzaje

Kanały dystrybucji są podstawowym składnikiem dystrybucji. Swym zasięgiem obejmują całkowity przepływ towarów od producenta do konsumenta lub też ostatecznego nabywcy. Można je również zdefiniować w kategoriach łańcuchów instytucji „(…) za pośrednictwem, których dokonuje się przepływ towarów, usług i informacji na rynek”.[1] Proces doprowadzania produktów od wytwórcy do sfery konsumpcyjnej sprawia, że muszą być do tego wykorzystywane ogniwa pośredniczące. To właśnie pośrednicy tworzą kanały dystrybucji, zwane też kanałami marketingowymi lub handlowymi. „Kanały marketingowe mogą być postrzegane jako zbiór wzajemnie od siebie zależnych organizacji uczestniczących w procesie dostarczania produktu lub usługi do konsumpcji lub użytkownika”.[2] Przy czym należy pamiętać, że owa zależność nie musi posiadać charakteru zależności sensu stricto- uwarunkowane jest to układem powiązań pomiędzy producentami towarów a pośrednikami oraz strukturą kanału. Kanały dystrybucji różnią się następującymi cechami: rodzajem uczestników, liczbą szczebli pośrednich, liczbą pośredników na tym samym szczeblu, rodzajem przepływających strumieni, zakresem współdziałania uczestników kanału, sposobem koordynacji działań uczestników kanału, prawem własności uczestników kanału do podmiotów tworzących dany kanał (tabela 2).

Tabela 2 Kryteria klasyfikacji i typy dystrybucji

Kryteria klasyfikacji Typy kanałów
Rodzaj uczestników

 

·         bezpośrednie

·         pośrednie

Liczba szczebli pośrednich ·         krótkie

·         długie

Liczba pośredników na tym samym szczeblu ·         wąskie

·         szerokie

Rodzaj przepływających strumieni

 

·         transakcyjne

·         rzeczowe

Zakres współdziałania uczestników kanału ·         konwencjonalne

·         zintegrowane pionowo

o   zintegrowane na całej długości

o   zintegrowane częściowo na pewnych odcinkach

Sposób koordynacji działań uczestników kanału ·         administrowane

·         kontraktowe

·         korporacyjne

Prawo własności uczestników kanału w stosunku do podmiotów tworzących dany kanał ·         własne

·         częściowo własne

·         obce

Źródło: A. Czubała, Dystrybucja produktów, Warszawa 2001, s.25

Jednym z ważniejszych podziałów kanałów dystrybucji jest rozpatrywanie ich z punktu widzenia zakresu współdziałania uczestników kanału. Rozróżniamy więc kanały konwencjonalne i kanały zintegrowane pionowo.

Kanały konwencjonalne charakteryzują się tym, że tworzą je niezależne podmioty, które wiążą jedynie transakcje kupna – sprzedaży. Po dokonaniu transakcji zazwyczaj kontakty są zrywane lub odnawiane za jakiś czas, przy kolejnej transakcji. Poszczególne podmioty tworzące kanał konwencjonalny posiadają osobowość prawną, mają swoje własne cele i strategie marketingowe oraz dążą do maksymalizacji zysków, co prowadzi do tego, że zarządzanie takimi kanałami staje się dość kłopotliwe. Cechą charakterystyczną jest, iż każde ogniwo kanału „(…) na drodze przepływu produktu jest niejako finalnym odbiorcą dla ogniwa poprzedniego. W ten sposób główna uwaga przedsiębiorstwa jest koncentrowana na pierwszym dla nich ogniwie kanału dystrybucyjnego oraz na ograniczaniu kompetencji i odpowiedzialności do momentu wyjścia produktu z magazynu (…).[3] Jeśli poszczególni uczestnicy procesu przepływu produktów realizują transakcje poprzez formalnoprawne działania, wówczas dochodzi do wyodrębniania się wyizolowanych procesów, które nie tworząc funkcjonalnej całości sprawiają, że na drodze transferu produktów powstają tzw. rynki cząstkowe; ich ilość natomiast zależna jest od liczby szczebli pośredniczących w danym procesie przepływu. I tak, możliwe są kanały:

 1. zeroszczeblowe, zwane także bezpośrednimi, które składają się jedynie z producenta i finalnego odbiorcy. Formy sprzedaży to: bezpośrednio w domu klienta, telemarketing, sprzedaż wysyłkowa, własne sklepy producenta, organizowanie spotkań promocyjnych w domach potencjalnych nabywców. Za przykład posłużyć może firma Avon lub Ofriflame, które za pośrednictwem przedstawicieli handlowych dystrybuują swoje produkty w domach klientów;
 2. jednoszczeblowe, posiadające jednego pośrednika, detalistę;
 3. dwuszczeblowe: pośrednikami są zazwyczaj hurtownik i detalista. Ten typ kanału jest najbardziej powszechnym i klasycznym modelem;
 4. trójszczeblowe: przepływ towaru do konsumenta dokonuje się za pośrednictwem agenta, który znając oczekiwania klientów, przedstawia je producentowi, by następnie rozmieścić towar u hurtownika, u którego z kolei zaopatruje się detalista. Wprowadzenie do kanału agenta jest korzystne w sytuacji, gdy hurt jest rozdrobniony, a producentowi zależy na dużym zbycie;
 5. możliwy jest również wariant, w którym agent dostarcza towar od producenta do detalisty, bez pośrednictwa hurtu. Taki model jest stosowany przez producentów, którym zależy na dystrybucji towarów w dużych sklepach detalicznych.

Przedstawione powyżej typy kanałów są przykładami modelowymi, w praktyce jednak przybierać one mogą strukturę bardziej rozbudowanych systemów dystrybucji. Znane jest zjawisko tzw. multimarketingu, którego „(…) istota sprowadza się do umiejętności sprzedawania tych samych lub podobnych produktów na rynki, które różnią się między sobą rozmiarami i chłonnością, położeniem geograficznym, typami nabywców, formą własności produktów handlowych itp.”.[4] W związku z tym, producenci zazwyczaj wykorzystują jednocześnie kilka różnych kanałów.

Jak już zostało podkreślone, kanały konwencjonalne składają się z niezależnych podmiotów gospodarczych, powiązanych jedynie transakcjami na drodze przepływu towarów od producenta do ostatecznego nabywcy. Kwestia kontroli i koordynacji procesem dystrybucji jako całości pozostaje, więc zminimalizowana. Dlatego też producenci skłaniają się do tworzenia zintegrowanych pionowo systemów marketingowych (Vertical Marketing System), które zapewniają efektywniejsze zarządzanie kanałem. „(…) jest to profesjonalnie zarządzany i centralnie koordynowany zespół instytucji uczestniczących w kanale dystrybucji wykonujących funkcje marketingowe rozmieszczone na szczeblach zapewniających najwyższą efektywność”.[5] Celem jest tutaj maksymalizacja wpływu na rynek przy jednoczesnym uzyskiwaniu oszczędności w działaniach operacyjnych. Ponadto centralne zarządzanie kanałami eliminuje konflikty charakterystyczne dla kanałów konwencjonalnych, których uczestnicy dążą do realizacji własnych korzyści.

Zintegrowany pionowo system może być zarządzany przez producenta – wówczas mamy, tzw. integrację do przodu (forward integration) lub, kiedy funkcję tą przejmuje detalista, mówimy, że jest to integracja do tyłu (backward integration).

W zależności od poziomu intensyfikacji powiązań integracyjnych wyróżnia się trzy typy (rodzaje) systemów ukształtowanych pionowo:

 1. systemy korporacyjne: kolejne szczeble produkcji i dystrybucji podporządkowane są z formalnego i ekonomicznego punktu widzenia, jednemu zwierzchnikowi. Uruchamiane są zazwyczaj własne sieci sprzedaży: sklepy i hurtownie przez producentów, bądź też powstaje działalność wytwórcza rozwijana przez firmy handlowe. Korporacje charakteryzują się nastawieniem na ciągłe zwiększanie stopnia efektywności działania i gospodarowania oraz, w ich wyniku, uzyskiwania wymiernych korzyści. W zależności od podejmowanego kierunku działań i przyjmowania określonych rozwiązań owe korzyści mogą przejawiać się w „(…) koordynacji i synchronizacji funkcji i czynności podejmowanych i wykorzystywanych kanale, standaryzacji środków i procedur działania, stosowania technologii działania na wielką skalę, ograniczania ryzyka i niepewności działania”.[6]
 2. systemy kontraktowe: tworzone są w wyniku zawiązywania umów pomiędzy niezależnymi gospodarczo podmiotami. Przy respektowaniu formalnej niezależności precyzowany jest dokładnie zakres działania i stopień koordynacji. W zależności od rodzaju umowy kanały kontraktowe mogą przybierać zróżnicowane formy. Najczęściej wykorzystywane są: umowy komisu, zrzeszenia, kontraktacji, leasingu, joint ventures, patronatu, spółki, franchisingu. Ten ostatni rodzaj umowy stał się dość popularny w ostatnich latach i bywa często wykorzystywany przez dynamicznie rozwijające się firmy. Franchising jest długookresową umową zawieraną pomiędzy dwoma partnerami, dawcą i biorcą „(…) zgodnie, z którą dawca zapewnia prawo do korzystania ze znaku firmowego, renomy firmy oraz szczegółowych rozwiązań dotyczących organizacji, zarządzania, sposobu obsługi klientów itp. W zamian biorca wnosi określone w umowie opłaty i/lub zapewnia udział w zyskach”.[7] Dla obu stron umowy tego typu są bardzo korzystne. Firma, która jest dawcą rozszerza zakres oddziaływania na rynek, posiada wpływy z opłat wstępnych oraz odpisów z zysków, natomiast biorca zmniejsza ryzyko niepowodzenia w związku z wejściem na rynek poprzez firmę o ustalonej i ugruntowanej pozycji na rynku. Ponadto firma występująca w charakterze biorcy ma zapewnioną pomoc ze strony dawcy w postaci szkoleń, doradztwa marketingowego, promocji itp., które to czynności ułatwiają osiągnięcie sukcesu na rynku.
 3. systemy administrowane (lub administracyjne): ten rodzaj systemu powstaje wtedy, gdy słabsze ekonomicznie, choć posiadające formalną niezależność podmioty gospodarcze, podporządkowują się w zakresie metod i standardów dystrybucji, podmiotom silniejszym. Koordynatorami szczebli tworzących kanał administrowany mogą być, i zazwyczaj są, producenci markowych produktów lub duże firmy handlowe (np.: Geant).

[1] R. Głowacki, Z. Kossuth, T Kramer, Marketing, Warszawa 1984, 110 w  T. Kramer, Podstawy Marketingu, op. cit., s. 114-115.

[2] L.W. Stern, A.I. El-Ansary, A.T. Coughlan, Kanały Marketingowe, Warszawa 2002, s.17.

[3] L. Grabowski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, op. cit., s. 264.

[4] Zob. R.E. Wiegand, Wyszukiwanie nisz na rynku, „Businessman Magazine” 1992, nr 1, s. 48,w T. Kramer, Podstawy Marketingu, op. cit., s. 119.

[5] J. Pindakiewicz (red), Podstawy marketingu, Warszawa 1997, s. 155.

[6] L. Grabowski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, op. cit., s. 267.

[7] J. Pindakiewicz (red), Podstawy marketingu, Warszawa 1997, s. 160.

Istota i funkcje systemu dystrybucji

kolejna praca magisterska

Dystrybucja, pojmowana jako szczególnego rodzaju aktywność marketingowa jest jednym z czterech elementów składających się na marketing-mix. Pozostałe elementy to: produkt, cena i promocja. Choć faktem jest, że wprowadzając nowy produkt na rynek, firma wykonać musi o wiele więcej czynności niżby to sugerował zakres znaczeniowy wymienionych powyżej elementów, to jednak kompozycja tych czterech podstawowych narzędzi stanowi bazę efektywnego kształtowania procesu kreowania, reklamy, promocji oraz sprzedaży danego produktu[1]. Elementy te są współzależne, dlatego też zmiana jednego z nich powoduje konieczność dostosowania pozostałych i przeformułowania, w pewnym sensie, całej struktury. Posługiwanie się poszczególnymi elementami oraz odpowiednia ich konfiguracja zależy od okoliczności i otoczenia, w jakim firma działa; składają się, więc na to zarówno rodzaj produktu, jak i potrzeby rynku (klientów). Współzależność domaga się również tego, by nie rozważać sposobu funkcjonowania każdego z nich osobno, lecz w połączeniu, jako całość. „Każdy element marketingu wnosi określony wkład do ogólnego, pożądanego potencjału, jednakże wkład ten nie jest określony wyłącznie w sposób indywidualny. Bywa on określany przez jego rolę, jaką odgrywa jako część pewnej całości. Wkład jednego elementu do potencjału oddziaływania na rynek jest zależny od celu i warunków działania oraz wkładu i walorów innych elementów”.[2]. Naturalną konsekwencją tego jest fakt, iż nie należy dążyć do maksymalizacji skuteczności każdego z nich, lecz efektywnego współdziałania wszystkich w zintegrowanej całości. Zasada ta, można powiedzieć, jest kompatybilna z pojęciem i istotą marketingu jako takiego, który jest „(…) zintegrowanym zespołem narzędzi i działań rynkowych, przez zastosowanie, których przedsiębiorstwo może poznawać, ale zarazem kształtować i zaspokajać potrzeby nabywców realizując jednocześnie własne cele ekonomiczne”. [3]

Ponieważ jednak tematem niniejszej pracy uczyniony został jeden z elementów marketingu-mix, dlatego też na jej potrzeby zajmiemy się omówieniem oraz analizą pojęcia i istoty dystrybucji w jej wymiarze teoretycznym, a także – co nastąpi w dalszej części pracy- przedstawimy zakres jego funkcjonowania w przestrzeni praktycznej.

Zgodnie z definicją sformułowaną przez Philipa Kotlera „Dystrybucja to zorientowana na osiąganie zysku działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia (produkcji) do miejsca ich zbycia”.[4] Czynności takie jak transport, magazynowanie, konserwacja tudzież uszlachetnianie produktu oraz sprzedaż, są integralną częścią procesu transferu produktu od producenta do konsumenta. Zanim jednak nowy produkt zasili rynek, firma musi poznać ten jego fragment, który zamierza obsługiwać oraz potrzeby klientów; związane jest to z tym, iż każde nowe przedsięwzięcie marketingowe obarczone jest pewnym ryzykiem niepowodzenia- składają się na to, przede wszystkim, dynamicznie następujące procesy i zjawiska rynkowe oraz permanentne zmiany sytuacji rynkowej. W celu wyeliminowania znaczącego procentu ryzyka przeprowadzane są badania marketingowe[5]. Zgromadzone informacje nie zastępują działań związanych z podejmowaniem decyzji, lecz jedynie je wspomagają. Dostarczają danych odnośnie popytu, zwyczajów konsumpcyjnych czy wzorów zakupu; dzięki nim możliwa jest obserwacja swoistych trendów występujących i kształtujących się na rynku konsumenckim. W zakresie badań związanych z dystrybucją dostarczana jest analiza oceny funkcjonowania kanałów dystrybucji.[6]

Z drugiej zaś strony w procesie dystrybucji istotne jest określenie liczby i rodzajów tzw. ogniw pośredniczących, które występując w charakterze uczestników przebiegu dystrybucji mają wpływ na sprawność i efektywność nie tylko samego przepływu produktu, ale także pożądanych przez nabywców warunków zakupu. Efektywność i sprawność dystrybucji stanowią także o jej atrakcyjności, która z kolei związana jest ze zjawiskiem konkurencyjności na rynku.

Określenie funkcji dystrybucji związane jest z systemem powiązań, do jakich dochodzi i które zawiązują się w sferze obsługi rynku. System ten obejmuje procesy ekonomiczne i fizyczne. Procesy ekonomiczne skupiają się na koordynacji podaży i popytu, natomiast fizyczne zajmują się dostawą towaru. O skutecznym i efektywnym doprowadzeniu produktu do klienta świadczy kompatybilność w zakresie działania wymienionych procesów.

[1] T. Kramer Podstawy marketingu, Warszawa 1997, s. 14-15. „(…) firma wychodząca ze swoim produktem na rynek, aby uzyskać na nim sukces, musi wykonać wiele innych czynności. (…) precyzyjnie określić, do kogo nowy produkt jest adresowany i jak chłonny jest jego rynek. W tym celu firma prowadzi rozpoznanie rynku, kierując się znaną zasadą, iż nie ma nowoczesnego marketingu bez badań rynku.(…) Działając na rynku, firma współpracuje z konsumentami lub organizacjami konsumenckimi, bardzo często też wchodzi w kontakty z agendami rządowymi i stowarzyszeniami”.

[2] Tamże, s. 16.

[3] J. Pindakiewicz (red), Podstawy marketingu, Warszawa 1997, s. 20.

[4] Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994, s. 536.

[5] A. Parasuraman, Marketing Cambridge, Mass. 1986, s. 5. w L. Grabowski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, Warszawa 1994, s. 131. „(…) zbiór technik i zasad systematycznego gromadzenia, zapisywania, analizowania i interpretowania informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji marketingowych”.

[6] L.Grabowski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, op.cit.s.135. „W tym obszarze badania można przeprowadzać z dwóch punktów widzenia: 1. z punktu widzenia producenta (określany jest udział pośredników realizujących dany program działania, udział kanałów w oddziaływaniu na rynek, udział pośredników prowadzących kampanię reklamową, ich zaangażowanie w zbieraniu informacji o rynku a także ich udział w wynikach ekonomicznych danej firmy w odniesieniu do określonego produktu). 2. z punktu widzenia przedsiębiorstwa bądź firmy pośredniczącej ocenia się zakres swobody działania w odniesieniu do kształtowania asortymentu, terenu działania i wykonywanych czynności, swobody rozwoju firmy, możliwości sprawowania kontroli nad kanałami.”

Historia polskiego rynku kosmetyków

W latach 90-tych liczba fabryk produkujących kosmetyki wzrosła do 450. Zjawisko to doprowadza z czasem do znacznego nasycenia rynku, co z kolei rodzi potrzebę wykorzystania nisz rynkowych lub nawet mobilizuje do odpowiedniego stymulowania mającego na celu powstanie takich nisz (wykorzystywane są różnorodne strategie marketingowe kreujące i kierujące potrzebami konsumentów). Dotyczy to zwłaszcza tych firm, które odczuły wejście na rynek firm zagranicznych. W poszukiwaniu niszy istotna jest, w pewnym sensie, pomysłowość producenta; za przykład mogą służyć kosmetyki wytwarzane na bazie oleju z dzikiego ryżu, kosmetyki do aromaterapii- zawierające egzotyczne substancje aktywne, czy też serie kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji skóry wrażliwej, a także te, które biorą pod uwagę kryterium wieku (np. przeznaczone dla nastolatków). „ W tym czasie również uległy całkowitemu odwróceniu kryteria oceny kosmetyków pod względem pochodzenia. Wcześniej kosmetyki zagraniczne kupowane w PEWEX-ie były szczytem marzeń przeciętnej klientki, a teraz kosmetyki polskie postrzegane są jako lepsze, bezpieczniejsze i estetycznie opakowane, więc nie trzeba się wstydzić wyeksponowaniem ich na półeczce w domowej łazience. Zdobywali rynek również ci producenci, którzy wykorzystywali specyficzne polskie surowce kosmetyczne jak np. bursztyn. Ten przełomowy okres nazwałybyśmy tak samo jak brzmi hasło, które towarzyszyło reklamie: Dobre, bo polskie”[1]. Odwrócenie kryteriów oceny kosmetyków nie oznaczało oczywiście degradacji rynków zagranicznych prosperujących na polskim rynku; chciałyśmy jedynie podkreślić fakt, iż zmianie uległa ocena jakości polskich wyrobów, co niewątpliwie wiąże się ze zmianą orientacji producenta, który świadomy istnienia dużej konkurencji i substytucjalności produktów, podwyższa jakość własnych towarów, zwraca uwagę na różnorodność potrzeb konsumenckich i dostosowuje się do tendencji panujących na rynku; można by powiedzieć, że punkt ciężkości zostaje przeniesiony, w pewnym sensie, z narzucających „trendy” monopolistów na „domagających się” odpowiednich produktów klientów.

Co jest specyficznego w popycie na kosmetyki? Co powoduje, że producenci wprowadzają nowe innowacje, utrzymują stałe lub wzrostowe sprzedaże? Niewątpliwie odpowiedzią na te pytania są trzy czynniki: moda, reklama i naśladownictwo.

Zadaniem specjalistów ds. marketingu jest zbudowanie potrzeby konsumenta na dany produkt. Te trzy czynniki są konieczne do zbudowania takiej potrzeby. Naśladownictwo, bo są to sprawdzone metody produktów, które odniosły sprzedażowy sukces. Moda, ponieważ to najlepszy czas, aby wykorzystać go do zbudowania świadomości np. nowo wprowadzanego produktu i wysokich sprzedaży. Reklama jest niewątpliwie najlepszym narzędziem powodującym, że chcemy dany produkt zakupić. W tym przypadku marketingowy stosują motyw, który posiada potężną siłę perswazyjną, czyli obraz pięknej, młodej kobiety obok dobrze zbudowanego mężczyzny. Na obrazku najczęściej widać, że rzuca mu się ona na szyję, tuli się do niego i oboje są bardzo szczęśliwi, lub jak to jest w przypadku np. reklamy dezodorantów firmy Nivea deo roll-on, dwoje młodych ludzi: on piękny, ona piękna – grających w Twistera, obcujących blisko siebie, co przekonuje nas, że ten widok to efekt działania reklamowanego produktu: „Możesz być naprawdę blisko.” Nivea.

Jest również grupa reklam kosmetyków, które oparte są na bardzo mocnym kontekście erotycznym, np.: Lacoste. Na obrazku widzimy przystojnego, dobrze zbudowanego, nagiego mężczyznę – przedmiot seksualnego pożądania. Inny przykład: STR8 firmy Sarantis. Każdy mężczyzna, czy kobieta chciałby być na miejscu aktorów z reklamy, choć przez chwilę, ponieważ to reklama budzi w nich jedną z podstawowych ludzkich potrzeb, – dlatego tez gotowi są nabyć ten produkt. Bo prawda jest jedna – reklamy kreują iluzję szczęścia. Przedstawiają wyidealizowany świat, w którym każde ciało jest piękne, wszystko jest łatwe i przychodzi bez trudu. Mężczyźni są szczęśliwi, bo otaczają ich piękne kobiety i odwrotnie. Ogólnie mówiąc świat mocno przekłamany, gdyz życie nie jest tak idealne i często stawia nam na drodze wiele trudności, a prawda jest, ze każdy z nas marzy o takim świecie, jaki kreują reklamy – opartym na odwiecznych ludzkich potrzebach.

[1] artykuł A. Sikorskiego Rynek kosmetyków w Polsce w latach 1989-2001 w Kosmetyk & Biznes Nr 7/2002

 

Klasyfikacja produktów kosmetycznych

Jednym z ważniejszych kroków, można by powiedzieć milowym, w obszarze rynku kosmetycznego było wprowadzenie nowej ustawy. Ustawa z 30 marca 2001 roku o kosmetykach[1] weszła w życie z dniem 12 maja 2002 roku i wtedy też moc utraciło rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22 marca 1928r o dozorze nad artykułami żywnościowymi i przedmiotami użytku w zakresie dotyczącym kosmetyków. Założeniem nowopowstającej ustawy było dostosowanie przepisów prawa do reguł Unii Europejskiej. Celem i istotą „(…) ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Żadne inne względy nie mogą być uzasadnieniem do wprowadzenia reglamentacji produkcji i obrotu kosmetykami. Kosmetyki wprowadzone do obrotu muszą być bezpieczne dla zdrowia ludzi, jeżeli są używane zgodnie z przeznaczeniem lub w warunkach możliwych do przewidzenia”[2].

Niekwestionowanym novum ustawy jest sformułowanie i określenie pojęcia kosmetyku. Jest nim, więc „(…) każdy produkt przeznaczony do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego, takimi jak: skóra, włosy, wargi, paznokcie i zewnętrzne narządy płciowe lub z zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymanie ich w czystości oraz w dobrym stanie, ochrona, perfumowanie, upiększanie lub poprawa zapachu ciała”[3]. Kategorie produktów, które należy uznać za kosmetyki zostaną określone przez właściwego ministra w drodze rozporządzenia (art. 2 ust. 2)[4]; również właściwy minister (minister zdrowia) sporządzić może listę substancji, których obecność w danym produkcie powoduje, że nie są kosmetykami w rozumieniu ustawy (art.2 ust.3). Ustala się również listę substancji, które są zabronione do stosowania w kosmetykach (art.5 ust 1), listę tych, które mogą być stosowane wyłącznie w ograniczonych ilościach (art.5 ust.2), listę dozwolonych do stosowania barwników, substancji konserwujących oraz promieniochronnych (art.5 ust.3)[5]; te ustalenia powstają w drodze porozumienia z ministrami do spraw gospodarki i środowiska.

Klasyfikacja według SWW

Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne (bez ziołowych)

 1. Środki do pielęgnacji jamy ustnej
  1. Środki do mycia zębów
 2. Emulsje
 3. Mydełka
 4. Pasty
 5. Płyny
 6. Proszki
  1. Środki do czyszczenia i dezynfekcji sztucznych szczęk
   1. Emulsje
   2. Pasty
   3. Płyny
   4. Proszki
  2. Środki do płukania ust
   1. Eliksiry
   2. Płyny
  3. Środki do pielęgnacji jamy ustnej pozostałe
   1. Środki kosmetyczne do włosów (bez ziołowych)
    1. Środki do mycia włosów
   2. szampony w paście (bez koloryzujących)
   3. szampony w płynie (bez koloryzujących)
   4. szampony w proszku (bez koloryzujących)
   5. Szampon suchy w aerozolu
    1. Środki do układania włosów
     1. brylantyny
     2. płyny
    2. Lakiery do włosów
     1. bezbarwne
     2. barwne
    3. Środki do trwałej ondulacji
   6. płyn do trwałej ondulacji na zimno
   7. płyn do trwałej ondulacji na ciepło
    1. Środki do pielęgnacji włosów
     1. płyny
     2. kremy
    2. Środki do wzmacniania włosów
     1. płyny
     2. kremy
    3. Środki do barwienia włosów
     1. farby do włosów
     2. luminexy
     3. odsiwiacze
     4. rozjaśniacze
     5. środki tonujące
     6. szampony barwiące
    4. Środki do usuwania nadmiernego owłosienia
     1. w płynie
     2. w kremie
     3. w proszku
    5. Środki kosmetyczne do włosów (bez ziołowych) pozostałe
     • Środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry (bez ziołowych)
      1. Kremy kosmetyczne
       1. popularne i sportowe
       2. nawilżające
       3. biologiczne
       4. do opalania
       5. przeciw piegom
       6. ochronne
       7. do nóg
       8. kremy kosmetyczne pozostałe
      2. Środki do czyszczenia i zmywania skóry
 1. mleczka kosmetyczne
 2. śmietanki kosmetyczne
 3. olejki zmywające
 4. zmywacze spirytusowe
  1. Olejki i oliwy kosmetyczne
 5. olejki do opalania
 6. oliwy zwykłe dla dzieci
 7. oliwy witaminizowane dla dzieci
  1. Gliceryny i wazeliny kosmetyczne
   1. gliceryny kosmetyczne
   2. wazeliny kosmetyczne
  2. Płyny do pielęgnacji skóry
   1. odżywcze
   2. przed goleniem
   3. po goleniu
   4. do rąk
  3. Maseczki kosmetyczne do twarzy (bez ziołowych)
   1. maseczki zwykłe
   2. maseczki odżywcze
  4. Środki kosmetyczne do kąpieli
   1. płyny
   2. proszki
   3. środki formowane
  5. Środki do pielęgnacji skóry inne
   1. alun kosmetyczny
   2. boraks kosmetyczny
   3. sól do nóg
  6. Środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry (bez ziołowych) pozostałe
   1. Środki upiększające
    1. Pudry kosmetyczne
     1. w proszku
     2. w kamieniu (prasowany)
     3. w płynie
     4. w kremie
    2. Kredki do warg
   2. bezbarwne
   3. barwne
   4. utleniające
    1. Róże do twarzy
     1. suche
     2. tłuste
    2. Środki do pielęgnacji paznokci
   5. emalie do paznokci
   6. lakiery do paznokci
   7. zmywacze do emalii i lakierów
   8. olejki do paznokci
   9. środki do polerowania paznokci
   10. środki do ochrony paznokci
    1. Środki do upiększania oprawy oczu
     1. henna
     2. kredki do powiek
     3. olejek do powiek
     4. ołówki do brwi
     5. tusz do rzęs
     6. pastele do oczu
    2. Kosmetyki teatralne
   11. kremy-podkłady
   12. plastelina teatralna
   13. pudry teatralne
   14. szminki teatralne
   15. zmywacze teatralne
    1. Środki upiększające pozostałe
     1. klej do peruk
     2. samoopalacze w płynie
     3. samoopalacze w kremie
      1. Wyroby perfumeryjne
       1. Perfumy
        1. kwiatowe
        2. kompozycyjne
        3. wody kwiatowe
        4. wody kolońskie
        5. wody lawendowe
        6. wody fryzjerskie
        7. sztyfty perfumeryjne
       2. Środki higieniczne kosmetyczne
        1. Środki kosmetyczne przeciw potowi
         1. płyny
         2. kremy
         3. pudry
         4. sztyfty
        2. Talki i zasypki kosmetyczne
         1. talk kosmetyczny
         2. zasypki kosmetyczne
        3. Mydła do golenia
         1. w kawałkach
         2. w proszku
        4. Kremy do golenia
        5. Środki higieniczne kosmetyczne pozostałe
         1. spirytus salicylowy kosmetyczny
         2. płyn przeciw komarom
 • Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne (bez ziołowych) pozostałe
  1. Kasety kosmetyczne
   1. damskie
   2. męskie
  2. Saszetki perfumeryjne
  3. Chusteczki odświeżająco-perfumeryjne

Klasyfikacja według poziomu jakości kosmetyku:

 1. popularne,
 2. standardowe,
 3. luksusowe.

[1] Dz. U. z 2001 Nr 42, poz.  473.

[2] S. Pusz, Poseł na sejm RP, wypowiedź opublikowana w Kosmetyk & Biznes w artykule Nowa ustawa, problemy czy korzyści? O celu uchwalonej ustawy informuje także art. 1 i art. 4 ustawy o kosmetykach.

[3] Art. 2 ust 1 ustawy o kosmetykach.

[4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie określenia kategorii produktów będących kosmetykami, Dz. U. 2003 nr 125, poz.1168.

[5] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia listy substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, listy substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach oraz znaku graficznego wskazującego na umieszczenie dodatkowych informacji. Dz. U. 2002, nr 105, poz. 934.Akty wykonawcze do ustawy o kosmetykach w drodze rozporządzeń zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2001, nr 42, poz. 473.

Marketingowa specyfika produktów kosmetycznych

Klasyfikacja produktów odbywa się według ich zmiennych charakterystyk. Zasadą jest, że dla każdego produktu czy też grupy produktów opracowana jest strategia marketingowa mająca na celu zbudowanie świadomości produktu u nowych konsumentów i ustalenie zakładanej sprzedaży przy pomocy określonych narzędzi marketingowych. Konieczne jest ustalenie asortymentu, jego długość szerokość, głębokość. Czynniki te mają znaczący wpływ na uzyskanie zamierzonej wysokości sprzedaży i zysku. Dodatkowo powinno się przeprowadzić badania, które pokażą nam obraz naszego odbiorcy ostatecznego. Do ustalenia asortymentu ważne jest poznanie potrzeb i oczekiwań konsumenta. Na tej podstawie będziemy mogli określić całą linię produktów.

Żeby w pełni oddać specyfikę produktów kosmetycznych przedstawimy krótko historię kosmetyku i rozwój tej kategorii na rynku polskim.

Historia kosmetyku sięga już nawet XVIII w.. Wtedy to w Polsce istniały manufaktury wytwarzające mydło, ale pierwsze informacje o zarejestrowanych fabrykach mamy z dziewiętnastego wieku. Wtedy jeszcze nikogo tak bardzo nie zajmowały sprawy utrzymania własnej czystości. Higiena nie istniała na zbyt wysokim poziomie. Nie mniej wygląd i poczucie własnego piękna od wiek wieków pełniły nadrzędną rolę w życiu kobiety. Kosmetyki pełnią stałą funkcję – kiedyś i dziś. To dzięki nim kobieta (bo to ona jest głównym odbiorcą na tym rynku) czuje się wygląda lepiej, pewniej. Kosmetyki pozwalają nam podkreślić nasz charakter, osobowość, pozwalają dostosować nasz wygląd do zaistniałej sytuacji, np. makijaż na dzień i makijaż wieczorowy.

Kiedyś kosmetyki tylko „pierwszej potrzeby”, dziś jest szeroki asortyment dla wielu kategorii (np. kategoria tak podstawowej grupy jak mydło. Obecnie mamy mydła w kostce, w płynie w piance. Również każda z tych podkategorie jest często podzielona na odświeżające, nawilżające, odprężające itp.). ?Jak to się stało> Co miało na to wpływ?

Okres ostatnich dwudziestu, trzydziestu lat to czas, w którym dokonuje się ciągła zmiana na rynku kosmetyków. Lata tak zwanej „polski socjalistycznej” nie dają nam imponujących przykładów rozwoju przemysłu, a tym samym rynku kosmetycznego. Produkcja stymulowana była wówczas przez państwo, co ułatwiono upaństwowieniem wszystkich większych fabryk i zorganizowaniem ich w jedno zjednoczenie pod nazwą POLLENA (LECHIA w Poznaniu, EWA w Łodzi, URODA w Warszawie, MIRRACULUM w Krakowie). Pewną alternatywą i formą kreacji trendów były sklepy PEWEX-u, które swym asortymentem przyciągały bogatszą klientelę, oferując towar z rodzaju „luksusowych”, o najlepszej marce. Polska, jako centrum przemysłu kosmetycznego Europy Środkowej zajmowała się przede wszystkim produkcją tzw. kosmetyki białej, czyli: balsamów, mleczek, kremów, ponadto mydła, past do zębów, szamponów oraz chemii gospodarczej i kompozycji zapachowych. W latach 80-tych sytuacja powoli zaczęła się zmieniać na skutek powstania prywatnych zakładów produkujących kosmetyki; tym samym pojawiło się zjawisko konkurencji. Jeżeli chodzi o formy marketingu, to opierały się przede wszystkim o zasadę naśladownictwa. Naśladowano zarówno nazwy (marki) kosmetyków, ich formę opakowania i kolorystykę jak również sposoby dystrybucji i reklamy. Naśladownictwo pozostało do dziś i będzie istniało nadal dopóki światowe marki będą „lokomotywą” wypychającą w popularności wszystkie pozostałe marki produktów kosmetycznych. Ale to zjawisko nie będzie dominujące jak uprzednio, lecz będzie stopniowo ograniczone. Firmy, które przekonały się, że należy budować własną markę, najszybciej osiągnęły sukces na rynku i zdobyły potrzebną do rozwoju popularność.

Firmy, które wówczas rozpoczęły działalność to: Dr Irena Eris, Soraya, Dax Cosmetics, Bell, Joanna, Kolastyna, Loki, Hean, Inter-Frangrances. Pomimo, iż nie był to jeszcze okres rozkwitu ich działalności założeniem stało się zorientowanie na osiągnięcie dobrej pozycji poprzez budowanie i umacnianie własnej marki. Przełom lat 80-tych i 90-tych, kiedy Polska przechodzi transformację ustrojową i zmieniają się przepisy prawa, firmy kosmetyczne rozpoczynają swój intensywny rozwój. Pojawiają się także firmy prowadzące analizy rynkowe (wcześniej nieistniejące lub z braku zapotrzebowania niedziałające); początkowo brak jest popytu na tego rodzaju usługi, jednak z czasem, gdy zaczęła pojawiać się coraz lepiej wykształcona kadra pracowników marketingu potrafiących wykorzystać analizę rynku w celu zwiększenia sprzedaży oraz utrwalało się przekonanie o fundamentalnej roli planowania rozwoju firmy poprzez analizy, wykorzystywanie ich stało się bardziej powszechne. W omawianym okresie, wyżej wymienione firmy dynamicznie się rozwijają i uzyskują dobrą pozycję na rynku kosmetycznym. Dołącza do nich – w segmencie kosmetyków pielęgnacyjnych: Ziaja, Oceanic, Bielenda, Dermika, Global Cosmed, Mariza, ATW; w segmencie kosmetyków do włosów: Loton, Venita; w kosmetykach kolorowych zaś: Inglot, Celia, Unikolor. Ponieważ lata 90-te to także wejście na polski rynek firm zachodnich, polskie przedsiębiorstwa musiały zadbać o odpowiednią jakość produktów, tak, by mogły sprostać nie tylko konkurencji, ale również wymaganiom i oczekiwaniom klientów. Firmy, które rozpoczęły eksplorację rynku polskiego na szeroką skalę to: L’Oreal, Johnson& Johnson, Unilever, Cussons, Henkel. Dynamicznym zmianom nie są niestety w stanie sprostać firmy państwowe; z początkiem lat 90-tych Pollena Uroda i Pollena Lechia przechodzą w ręce koncernów zagranicznych[1]. Znamienny stał się również fakt, iż niektóre zagraniczne firmy rozpoczęły w Polsce budowę swych fabryk od podstaw; należały do nich: Avon, Colgate Palmolive, Procter& Gamble, Oriflame. Dla przykładu firma Avon, która należy do jednego z sześciu największych koncernów kosmetycznych na świecie zainwestowała w latach 2000-2004 ponad 114 milionów USD (była to największa inwestycja finansowa dokonana przez firmę do jednego kraju, odkąd Avon rozpoczął działalność w Europie), w budowę biura Avon Cosmetics Polska w Warszawie oraz rozbudowę Avon Operations Polska (fabryka w Garwolinie). W roku 2005 Avon planuje wydać kolejne 20mln USD, przede wszystkim na rozbudowę Regionalnego Laboratorium Badań i Rozwoju w Garwolinie, wymianę sprzętu i ulepszenia systemów informatycznych oraz rozwój technologii.

[1] Copyright by A. Sikorski”., Przemysł kosmetyczny w Polsce 1989-2001, , fragment artykułu, który ukazał się w Wiadomości PTK i Nr 6/2002 Kosmetyki& Biznes, WWW.kosmetyk.pl, „ Fabrykę mydła i proszków do prania w Raciborzu kupił HENKEL, fabrykę proszków do prania w Bydgoszczy kupił LEVER i uruchomił tam produkcję również kosmetyków. Fabrykę mydła i proszków do prania we Wrocławiu oraz fabrykę kosmetyków URODA w Warszawie kupił CUSSONS. Fabrykę mydła i proszków do prania w Nowym Dworze Mazowieckim kupił Benckiser. Fabrykę LECHIA w Poznaniu (…) BEIERSDORF. Fabrykę POLLENA-HELENÓWEK zakupił najpierw HENKEL, a następnie sprzedał ją do L’OREAL. Fabryka POLLENA- EWA przez pewien czas była spółką skarbu państwa, a teraz jej akcje pokazały się na giełdzie w Warszawie. Fabryka kosmetyków MIRRACULUM jest nadal spółką z udziałem skarbu państwa, pracowników i ok. 2% akcji posiada kapitał z Rosji. POLLENA- SAVONA i POLLENA-MALWA oraz POLLENA- AROMA są firmami z udziałem pracowników a na początku należały do zjednoczenia POLLENA.

Detaliści

Pojęcie sprzedaży detalicznej obejmuje wszystkie działania związane ze sprzedażą towarów i usług dla klientów końcowych z przeznaczeniem na konsumpcję własną.[1]

Usługi w handlu detalicznym oferowane są zarówno przez podmioty specjalizujące się w profesjonalnej sprzedaży, jak i tych, dla których sprzedaż nie jest główną i podstawową formą działalności. Pierwsza grupa związana jest z tzw. detalem instytucjonalnym (hipermarkety, niezależni detaliści, którzy prowadzą pojedyncze sklepy, supermarkety, dyskonty), natomiast druga z funkcjonalnym handlem detalicznym. „Niezależnie od tego, jak traktowany jest handel detaliczny – funkcjonalnie czy instytucjonalnie – z punktu widzenia wyboru efektywnego sposobu doprowadzania produktów do konsumentów decydujące znaczenie ma to, w jakich warunkach są one oferowane w miejscu, gdzie klienci stykają się z nimi, a te zależą od wyboru konkretnych form handlu detalicznego jako uczestników kanału dystrybucji”[2].

Tworząc pośredni szczebel w kanale dystrybucji, detaliści spełniają bardzo ważne zadania i funkcje, gdyż ich odbiorcami są ostateczni, finalni nabywcy, czyli ta grupa, wokół której koncentrują się niemalże podstawowe decyzje na szczeblu produkcyjnym i dystrybucyjnym. Detaliści muszą w odpowiedni sposób zaoferować towar klientowi; istotna jest praktyczność, a więc swobodny wybór produktów sklasyfikowanych w odpowiednich grupach asortymentowych, oznaczonych cenami, ale także strona estetyczna (zarówno opakowania produktu jak jego otoczenia). Ponadto detaliści dbają również o dostarczanie producentom informacji na temat zbytu towarów i ich oceny przez klientów.

[1] L.W. Stern, A.I. El-Ansary, A.T. Coughlan, Kanały Marketingowe, Warszawa 2002, s.72.

[2] J. Pindakiewicz (red), Podstawy marketingu, Warszawa 1997, s. 166.

Funkcje zadań dystrybucji

Według J. Pindakiewicza funkcje dystrybucji podzielić można na te, które związane są z przygotowywaniem transakcji oraz te, które prowadzą do jej realizacji. W pierwszym przypadku poruszamy się w przestrzeni badań marketingowych i promocji produktu, która polega na wysłaniu do potencjalnych klientów informacji o ofercie i wynikających z niej korzyściach oraz dostosowywaniu oferty do potrzeb i oczekiwań odbiorców. W fazie przygotowawczej mieszczą się również negocjacje warunków transakcji. Natomiast w ramach realizacji transakcji wykonywane się takie czynności jak transfer produktów oraz ich magazynowanie, zajmowanie się stroną finansową procesu dystrybucji, przejmowanie ryzyka.

Odwołując się do przytoczonego powyżej podziału na procesy ekonomiczne i fizyczne oraz rozróżnienia przeprowadzonego przez J. Pindakiewicza można sklasyfikować funkcje dystrybucji w następującym porządku:

 1. Funkcje koordynacyjne, które mają na celu zrównoważenie podaży z popytem na dany produkt.[1] W tym celu uzgadniane są decyzje dotyczące wielkości produkcji, warunki zawierania transakcji zakupu; gromadzone są również informacje na temat popytu.
 2. Funkcje organizacyjne, polegające na przemieszczaniu towaru. Funkcje te są realizacją decyzji, które podejmowane były podczas procesu koordynacji popytu z podażą; celem, bowiem właściwego przebiegu koordynacji jest doprowadzenie towaru, w określonym czasie i ilości, do konsumenta. Od strony technicznej doprowadzanie towarów od producenta do konsumenta regulowane jest, można powiedzieć indywidualnie; zależne w dużej mierze od obranego rodzaju kanału dystrybucji. Jest to na tyle złożony proces, iż „(…) funkcje organizacyjne są wypełniane najczęściej przez ogniwa, które nie obejmują swoim zasięgiem działania całego cyklu fizycznego przepływu produktów”[2]. Spełnienie tych funkcji wymaga posiadania odpowiednich narzędzi: środków transportu i magazynów. Ponieważ proces dystrybucji towarów odbywa się obecnie na masową skalę, dlatego też do sfery tej włączana jest transportowa obsługa handlu.

Aby zobrazować rolę dystrybucji w marketingu przedstawimy usystematyzowaną, w postaci tabeli, informację, dotyczącą działań dystrybutorów na rzecz producentów i nabywców.

Tabela 1 Działania dystrybutorów na rzecz producentów i nabywców

Działania na rzecz producentów Działania na rzecz nabywców
Zapewnianie informacji marketingowej Przewidywanie potrzeb nabywców
Negocjacje z klientami Dostosowywanie ilości produktów do potrzeb klientów
Promowanie produktów oferowanych przez producentów Magazynowanie i transport produktów
Magazynowanie produktów Kształtowanie asortymentu
Kształtowanie asortymentu Kredytowanie zakupów
Przejmowanie ryzyka Przejmowanie ryzyka
Przejmowanie tytułu własności Usługi gwarancyjne

Źródło: J. Pindakiewicz, Podstawy marketingu, str.154

[1] L. Grabowski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, op. cit. s. 259- 260. „Koordynacja podaży i popytu odbywa się w trakcie wykonywania takich czynności, jak sortowanie, kompletowanie, rozmieszczanie i asortymentacja. Czynność pierwsza polega na klasyfikowaniu produktu (produktów) według określonych standardów. Kompletowanie polega na łączeniu jednorodnych grup produktów w większe partie w celu ułatwienia dalszych czynności związanych z dystrybucją, zwłaszcza przesuwania produktów w przestrzeni. W trakcie rozmieszczania podejmuje się czynności odwrotne do poprzedniej. Duże partie towarów (wcześniej skompletowane) ulegają podziałowi na mniejsze jednostki, dostosowywane do potrzeb kolejnych ogniw kanałów dystrybucji. Końcowym etapem tego procesu jest asortymentacja. Polega ona na łączeniu różnych towarów w zestawy według określonych kryteriów”.

[2] L. Grabowski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, op. cit. s. 260.

Zachowanie konsumenta

Czy zrezygnował(a)by Pan(i) z gwarancji i rękojmi wliczonych w cenę zakupu na rzecz niższej ceny produktu?

Rys. 4.3. Preferencje nabywców dotyczące gwarancji i rękojmi.

prace_marketing

Źródło: opracowanie własne.

Większość konsumentów (54%) nie jest skłonna do rezygnacji ze swych praw do roszczeń względem producenta na rzecz niższej ceny produktu. W tej grupie przeważają mężczyźni (63% grupy) w średnim wieku, lepiej wykształceni, pracujący, o przeciętnych dochodach. Grupę niezdecydowanych stanowią kobiety (83% grupy) w młodym wieku, o przeciętnym wykształceniu i różnych poziomach dochodu, najczęściej aktywne zawodowo. Chętni do rezygnacji z gwarancji i rękojmi stanowią 23% badanych, są to zarówno mężczyźni jak i kobiety w wieku powyżej przeciętnej, często nie pracujący lub pobierający świadczenia emerytalne lub rentowe.